Consenso per i cookie

WETTELIJKE VERMELDINGEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN
www.carstorepro.citroen.be

1. INLEIDING


De toegang tot en het gebruik van de website
www.carstorepro.citroen.be (hierna " de Site " genoemd) zijn onderworpen aan onderhavige gebruiksvoorwaarden (hierna de 'Algemene Gebruiksvoorwaarden' genoemd) en aan de toepasselijke wetten en/of reglementen. Het openen van de Site impliceert bijgevolg dat de internetgebruiker onderhavige gebruiksvoorwaarden integraal en zonder voorbehoud aanvaardt. Automobiles Citro뮠behoudt zich het recht voor onderhavige gebruiksvoorwaarden evenals de elementen die op de Site vermeld worden, zonder voorafgaandelijke kennisgeving te wijzigen en te actualiseren. Al deze wijzigingen en/of updates dringen zich op aan de internetgebruikers telkens zij verbinding maken met de Site.

De toegang tot de Site is strikt voorbehouden aan professionals die voor zakelijke doeleinden handelen (hierna de 'Gebruikers' genoemd).

2. VOORSTELLING VAN DE WEBSITE


De Site biedt de Gebruikers de volgende diensten aan:

a. Het raadplegen van een lijst van nieuwe Citroën-voertuigen die beschikbaar zijn voor verkoop en die toebehoren aan ofwel de stock van de deelnemende Citroën-verkooppunten in Belga, ofwel aan de stock van Citroën Belgie. De Gebruiker weerhoudt een aantal selectiecriteria en krijgt toegang tot de beschikbare voertuigen die hiermee overeenstemmen. De Gebruiker kan de gedetailleerde fiche van deze voertuigen raadplegen. Op die fiche staat onder andere:

b. Contact opnemen door het contactformulier in te vullen en een verkooppunt te kiezen uit de deelnemende Citroën-verkooppunten. Door dit formulier te verzenden, is het voertuig nog niet gereserveerd. Het gekozen verkooppunt zal binnen de 24 uur (tijdens werkdagen) telefonisch of per e-mail contact opnemen met de Gebruiker c. Het pre-reserveren van een voertuig en het contact opnemen met een verkooppunt door het contactformulier in te vullen en door een verkooppunt te kiezen uit de deelnemende Citroën-verkooppunten. Het gekozen verkooppunt zal binnen de 24 uur (tijdens werkdagen) telefonisch of per e-mail contact opnemen met de Gebruiker. De Gebruiker zal op het e-mailadres dat hij opgegeven zal hebben, een bevestigingse-mail ontvangen met een overzicht van de gegevens betreffende het voertuig in kwestie. Het door de Gebruiker gekozen voertuig zal gedurende een periode van 48 uur niet meer zichtbaar zijn op de Site; deze termijn wordt toegekend aan de Gebruiker zodat hij zich naar het gekozen verkooppunt kan begeven en, in voorkomend geval, het voertuig daar kan kopen. Na deze termijn zal het voertuig opnieuw online zichtbaar zijn. Als het door een Gebruiker ge-pre-reserveerde voertuig al besteld zou zijn door een andere Gebruiker op het moment van de pre-reservatie, dan zal deze geannuleerd worden en zal het gekozen verkooppunt de Gebruiker daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen.

De Site wordt één keer per dag geüpdatet ('s avonds). Daarom is het mogelijk dat een voertuig in de loop van de dag door een klant besteld werd en dat dat voertuig diezelfde dag nog zichtbaar is op de Site, dus zolang de avondupdate niet heeft plaatsgevonden.

3. INFORMATIE BETREFFENDE DE INHOUD VAN DE WEBSITE

 

De informatie en illustraties weergegeven op de pagina's van deze Site zijn gebaseerd op de technische kenmerken die van toepassing zijn op het moment van het online zetten of van het bijwerken van de verschillende pagina's van de Site.

In het kader van het streven naar constante verbetering van het product kan Automobiles Citroën op elk ogenblik de technische kenmerken, de uitrustingen, de opties en de kleuren van de voertuigen wijzigen. De huidige reproductietechnieken laten overigens niet toe de kleuren natuurgetrouw weer te geven.

De modellen en/of versies die op de Site worden voorgesteld, evenals hun uitrustingen, opties en accessoires, zijn deze die in Belgie worden verdeeld. Ze kunnen variëren van land tot land of niet beschikbaar zijn in alle landen over de hele wereld.

De informatie op deze Site heeft in elk geval een algemeen informatief karakter en heeft geen enkele contractuele waarde. De Gebruiker wordt uitgenodigd om te rade te gaan bij het verkooppunt voor de beschrijving van het voertuig.

Bovendien zijn alle op de Site vermelde prijzen richtprijzen voor Belgie (op de datum van de eerste lancering van de Site) en zijn deze niet bindend voor Automobiles Citroën, noch voor zijn filialen, noch voor de leden van zijn dealernet. De op de Site weergegeven prijzen zijn exclusief btw (excl. btw).

Houd er rekening mee dat uitsluitend de ondertekening van een bestelbon of reservatie bij de verkopende onderneming de werkelijke aankoop of reservatie van een voertuig tot gevolg heeft.

4. PUBLICATIE en HOSTING

 

Le De Site wordt gepubliceerd door Automobiles Citroën, naamloze vennootschap met een kapitaal van EUR 159.000.000 en maatschappelijke zetel gelegen te PARIS (17ème) - 6, rue Fructidor, ingeschreven in het Handelsregister (Registre du Commerce et des Sociétés) van PARIJS onder het nummer B 642 050 199

Contact: Klantendienst

Contact: Klantendienst: Valérie RZASNICKI.

De deelnemende Citroën-verkooppunten zijn als enige verantwoordelijk voor de overdracht van de informatie over de voertuigen waarvan ze beslist hebben om ze op de Site te plaatsen.

Hosting: PSA Peugeot Citroën, Centre Technique d'Achères, Rond-Point Jenatzy, 78300 POISSY.

5. PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

 

Citroën respecteert uw privacy. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Meer informatie voor cookies hier.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Automobiles Citroën brengt de Gebruikers van de Site op de hoogte van het feit:

·         1 . dat tal van elementen van de Site beschermd zijn :
    a. via de wetgeving met betrekking tot auteursrechten, zoals de architectuur van de site, plannen, foto's, artikelen, teksten, tekeningen, animaties, enz.;
    b. en/of via de wetgeving aangaande tekeningen en modellen: hieronder de voertuigmodellen die weergegeven worden op de Site ;
    c. en/of via het merkenrecht: dit omvat onder andere het merk 'Citroën', de gestylede 'dubbele chevron' (het logo van Automobiles Citroën) en de merken van de voertuigmodellen die weergegeven worden op de Site.

·         2 . dat deze elementen eigendom zijn van Automobiles Citroën of van derden die toestemming hebben gegeven om deze elementen te gebruiken.

Bijgevolg is om het even welke reproductie, representatie, gebruikmaking, aanpassing, wijziging, opneming, vertaling, commercialisering van de Site, in zijn geheel of gedeeltelijk en op welke wijze of via welk medium dan ook (papier, digitaal, ...), verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Automobiles Citroën, behalve voor de uitzonderingen voorzien in artikel L122.5 van de wet op de intellectuele eigendom, op straffe van het uitmaken van een strafrechtelijke schending van auteursrechten en/of tekeningen en modellen en/of merken, op straffe van een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 300.000 euro in het geval van een schending van de auteursrechten en van een gevangenisstraf van vier jaar en een boete van 400.000 euro in geval van een schending van de merkenrechten.

 

7. HYPERTEXTKOPPELINGEN

 

Het implementeren van een hyperlink naar de Site vereist een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Automobiles Citroën. Hoe dan ook kan Automobiles Citroën op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud, producten of diensten die worden aangeboden op de sites waarmee de Site is gelinkt door middel van hyperlinks of via enige andere vorm van koppelingen.

 

8. VEILIGHEID

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe, in het kader van het gebruik van de Site, om niet over te gaan tot enige manipulaties die zouden kunnen leiden tot pannes van het informaticasysteem, functionele pannes of pannes die de werking van de Site zouden kunnen aantasten of tot pannes van elke dienst die toegankelijk is via de Site. Met name verbindt de Gebruiker zich ertoe uitsluitend betrouwbare informatie en gegevens ter beschikking te stellen die de werking van de Site of van eender welke dienst die toegankelijk is via de Site niet zullen aantasten.

De Site en eender welke dienst die toegankelijk is via de Site zal gebruikt moeten worden conform alle van toepassing zijnde nationale en internationale reglementeringen, en conform de rechten van derden en er zal hierbij geen afbreuk kunnen worden gedaan aan Automobiles Citroën, op welke manier dan ook.

 

9. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 

Bovendien gebruiken de Gebruikers de Site volledig en uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid. Automobiles Citroën, haar filialen en de leden van haar netwerk kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade waaronder met name materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële verliezen die voortkomen uit het gebruik van de Site of van de sites die eraan gekoppeld zijn of waar naar verwezen wordt..

De Gebruiker is ervan op de hoogte dat bepaalde producten of diensten aangeboden op de Site in sommige landen onderworpen kunnen zijn aan specifieke beperkende regelgevingen en/of verboden. De Gebruiker dient zich bijgevolg te verzekeren van de wetgeving van het land van waaruit hij verbinding maakt met de Site.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT

 

De Site en onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgie recht en de in het Belgan opgestelde tekst heeft de overhand op alle andere versies.

Citroën Carstore raadt u aan om de laatste versie van de door u gekozen browser te downloaden om te kunnen genieten van een optimale navigatie :